FlashBannerOnline™
ساخت بنر فلش شما به صورت آنلاين
مهمان عزيز خوش آمديد اعتبار شما : 0 بنر
               
Language : فارسي

اخبار فلش بنر آنلاين

آخرين خبرهاي سايت

همه مطالب جديد ، فونت ها ، افزونه ها ، ابزار ها ، افکت ها و ديگر اخبار فلش بنر آنلاين.


در حال بارگزاري...
براي بارگزاري محتواي خبر کمي صبر نماييد...
بستن سال نو 1393 بر شما دوستان عزیز مبارک باد

تÛÙ ÙدÛرÛت ساÙاÙ٠آÙÙاÛÙ ÙÙØ´ بÙر Ø¢ÙÙاÛ٠سا٠ÙÙ 1393 را صÙÛÙاÙ٠ب٠شÙا دÙستا٠عزÛز تبرÛÚ© عرض Ú©Ø±Ø¯Ù Ø Ù Ø³Ø§ÙÛ Ø³Ø±Ø´Ø§Ø± از Ø´Ø§Ø¯Û Ù Ø³Ø±Ø²ÙØ¯Ú¯Û Ø¨Ø±Ø§Û Ø´Ùا آرزÙÙÙد است.
طب٠برÙاÙÙ ÙØ§Û ØªÛÙ ÙدÛرÛت ÙÙØ´ بÙر Ø¢ÙÙاÛ٠اÙسا٠تحÙÙÛ Ø®Ø§Øµ در اÛ٠ساÙاÙÙ Ø®ÙاÙÛ٠داشت ٠اÙکاÙات Ù Ø¯Ø³ØªØ±Ø³Û ÙØ§Û Ø²Ûادتر ٠در ÙØ­ÛØ· Ù¾ÙÛا تر ٠جذاب ØªØ±Û Ø¯Ø± اختÛار Ø´Ùا Ùرار Ø®ÙاÙÛ٠داد Ø Ùسخ٠جدÛد در Ú©Ùار Ùسخ٠کÙÙÙÛ Ø®ÙاÙد بÙد ٠اÙکا٠استÙاد٠از Ùسخ٠کÙÙÙÛ Ù Ø¬Ø¯Ûد Ù٠زÙا٠ÙجÙد Ø®ÙاÙد داشت.
در ضÙÙ Ùسخ٠جدÛد Ø¨Ø±Ø§Û Ø§ÙÙاع تÙÙÙ ÙØ§Û ÙÙرا٠٠تبÙت Ùا ÙÛز بÙÛÙÙ Ø³Ø§Ø²Û Ø®ÙاÙد شد Ù ÙÙاÛØ´ Ø§Ø®ØªØµØ§ØµÛ Ø¢ÙÙا را در اختÛار Ø´Ùا Ùرار Ø®ÙاÙد داد.

تÛÙ ÙدÛرÛت ÙÙØ´ بÙر Ø¢ÙÙاÛÙ
http://www.flashbanneronline.com/

ÙÙÙÙ Ù ÙÙÛØ´Ù Ù¾ÛرÙز باشÛد

 


زمان خبر : 1393/1/1
آمار نمايش : 2520 بار

فلش بنر آنلاين چيست؟

سرويس آنلاين جديدي مي باشد براي ساخت بنر فلش با ويژه سازي و تنظيمات دلخواه شما ، بدون هيچ گونه تبليغاتي از سايت بر روي بنر شما !هشت بنر از آخرین آپلود شده ها
اطلاعات درباره فلش بنر آنلاين

براي دانلود کتاب الکترونيکي کليک نماييد


لطفا يک آيتم را انتخاب نماييد


لطفا يک آيتم را انتخاب نماييد
يک مقدار مورد نياز مي باشد


سايز فونت ضروري مي باشد. براي سايز متن مقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (5) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (80) بيشتر مي باشد.
لطفا يک فونت براي متن اول انتخاب نماييد
لطفا يک آيتم را انتخاب نماييد
وارد کردن فاصله حروف الزامي مي باشدمقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (-50) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (50) بيشتر مي باشد.
شفافيت متن الزامي مي باشدمقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (1) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (100) بيشتر مي باشد.
مدت زمان مکث الزامي مي باشدمقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (0.1) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (25)بيشتر مي باشد.
لطفا يک افکت براي ورود متن انتخاب نماييد


لطفا يک افکت براي خروج متن انتخاب نماييديک مقدار مورد نياز مي باشد


سايز فونت ضروري مي باشد. براي سايز متن مقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (5) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (80) بيشتر مي باشد .
لطفا يک فونت براي متن دوم انتخاب نماييد
لطفا يک آيتم را انتخاب نماييد
وارد کردن فاصله حروف الزامي مي باشدمقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (-50) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (50) بيشتر مي باشد.
شفافيت متن الزامي مي باشدمقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (1) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (100) بيشتر مي باشد.
مدت زمان مکث الزامي مي باشدمقدار عددي وارد نماييد. مقدار وارد شده از کمترين مقدار مجاز (0.1) کمتر مي باشد. مقدار وارد شده از مقدار مجاز (25)بيشتر مي باشد.
لطفا يک افکت براي ورود متن انتخاب نماييد


لطفا يک افکت براي خروجي متن انتخاب نماييدمقداري براي لينک الزامي مي باشد. صحيح آدرس لينک را صحيح وارد نماييد به همراه http.
مقداري براي شفافيت الزامي مي باشد. نوع داده هاي غلط مي باشد (مقدار عددي مجاز مي باشد) مقدار وارد شده نمي بايست از 1 کوچکتر باشد. مقدار وارد شده نمي بايست از 100 بزرگتر باشد.مقداري براي شفافيت الزامي مي باشد. نوع داده هاي غلط مي باشد (مقدار عددي مجاز مي باشد) مقدار وارد شده نمي بايست از 1 کوچکتر باشد. مقدار وارد شده نمي بايست از 100 بزرگتر باشد.

کلمات کليدي را با کاما (,) از هم جدا نماييد. تنها 5 کلمه ثبت خواهد شد

نمايش | مخفي

راهمناي آپلود و ساخت بنر جديد


لينک هاي دوستان